fbpx

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van elke overeenkomst tussen Sport en Voeding-centrum en de klant. De voorwaarden zijn tevens van toepassing bij inschakeling van derden door hetSport- en Voedingcentrum

Contract en voorwaarden

2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.2 De overeenkomst wordt enkel verlengd door middel van een door de klant uitgevoerde herhaalbetaling.

2.3 het Sport- en Voedingcentrum verleent geen diensten aan mensen jonger dan 18 jaar. Indien op enig moment na het aangaan van de overeenkomst blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar, eindigt het contract per direct. Dit tenzij er door een ouder of voogd nadrukkelijk toestemming is verleend.

Incasso

3.1 Het Sport- en Voedingcentrumis bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of de vordering uit handen te geven aan een derde.

Dispuut

In het geval van een dispuut over de vordering(en) van het Sport- en Voedingcentrum, zijn de administratieve gegevens van het Sport- en Voedingcentrum bindend, tenzij de onjuistheid van deze gegevens bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid

5.1 De diensten van het Sport- en Voedingcentrum zijn resultaatgericht zonder dat resultaten te garanderen zijn.

5.2 De klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten van het Sport- en Voedingcentrum het Sport- en Voedingcentrum sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door het Sport- en Voedingcentrum verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het Sport- en Voedingcentrum

5.3 Het Sport- en Voedingcentrumis niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ten gevolge van door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.5 De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts of anders medisch advies.

5.6 In geval van ziekte of een zwakke gezondheid dient de klant eerst een arts te raadplegen. In de volgende situaties:

 • Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
 • Uitstralende pijn op de borst
 • Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
 • Hartkloppingen
 • Kortademigheid
 • Diabetes
 • Psychische- aandoeningen en/of ziekten
 • Epilepsie
 • Bloedarmoede
 • Goed- of kwaadaardige gezwellen
 • Gebruik website

6.1 Hoewel het Sport- en Voedingcentrum constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de informatie op de website niet volledig, niet actueel of niet juist is. Het Sport- en Voedingcentrum is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de website en het gebruik van de website.

6.2 Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. Het Sport- en Voedingcentrum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.

Klachten

7.1 Met klachten kan de klant altijd terecht bij een van de hoofdtrainers. Informatie van de hoofdtrainers is te vinden op de website onder het kopje trainers.

Privacy

8.1 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bevat regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Het Sport- en Voedingcentrum handelt conform deze wet.

8.2 Het Sport- en Voedingcentrum geeft advies op basis van de door de klant gegeven informatie. Het Sport- en Voedingcentrum gaat altijd vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.

Wijzigingen

Het Sport- en Voedingcentrum behoudt zich het recht voor diensten te wijzigen. Het Sport- en Voedingcentrum brengt de klant op de hoogte van wijzigingen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht worden gewijzigd, kan dit invloed hebben op de tarieven. Het Sport- en Voedingcentrum doet in dat geval een voorstel voor een nieuwe overeenkomst.

Intellectueel eigendomsrecht

Het Sport- en Voedingcentrum behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Sport- en Voedingcentrum of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk recht

Op de producten en de website van het Sport- en Voedingcentrum is het Nederlands recht van toepassing.

Blijf op de hoogte!

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang maximaal 2 e-mails per maand.